Best dessert recipes for breakfast which will..

July 20, 2019

Stylish things to do, see and purchase..

July 16, 2019

Government plans to test new primary school..

July 07, 2019

Top 10 Luxury Hotels - 5 Star Best Luxury Hotels

July 01, 2019

เอกสารสำหรับการส่งผู้สอบบัญชีเบื้องต้น

 
look (1)_700.jpg

 1. งบการเงิน หน้ารายงานผู้สอบ ปีก่อน
 2. ภงด.50 สำเนาใบเสร็จ ปีก่อน
 3. ทะเบียนสินทรัพย์ แบบมีรายรายละเอียดการคำนวณค่าเสื่อม I วันสิ้นงวด
 4. รายละเอียดลูกหนี้รายตัว (ระบุว่ารายใดมียอดค้างเท่าใดและ INV ใดบ้าง ณ. สิ้นงวด
 5. รายละเอียดเจ้าหนี้รายตั (ระบุว่ารายใดมียอดค้างเท่าใดและ Bill ใดบ้าง ณ. สิ้นงวด
 6. งบทดลอง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบ
 7. แบบ ภพ.30+สำเนาใบเสร็จ ขอทุกเดือน
 8. แบบ ภงด 1-3-53 และประกันสังคม พร้อมใบเสร็จ ขอเดือน สิ้นรอบ
 9. บัญชีธนาคารทุกบัญชี (ณ วันสิ้นรอบ)
 10. สัญญาเช่าซื้อ ยานพาหนะ ถ้ามี  พร้อมสำเนาใบเสร็จงวดสุดท้ายที่จ่ายของปี
 11. สต็อคคงเหลื ณ วัน สิ้นงวดปี
 12. หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกสถาบันการเงิน
 13. หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมกรรมการ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือสัญญา *** เอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้สอบร้องขอตรวจ
 14. ขอตัวอย่างใบกำกับภาษีขาย 3-4 ตัวอย่าง
 15. ขอตัวอย่างใบกำกับภาษีซื้อ ที่สต็อคคงเหลือ 4-5 ชนิด
 16. หน้าหนังสือรับรอง บอจ.5
 17. รายงานการประชุมต่างๆ ถ้ามีมติพิเศษ เช่นเพิ่มทุน ลดทุน หรือจ่ายเงินปันผล