เอกสารสำหรับการส่งผู้สอบบัญชีเบื้องต้น

 
look (1)_700.jpg

 1. งบการเงิน หน้ารายงานผู้สอบ ปีก่อน
 2. ภงด.50 สำเนาใบเสร็จ ปีก่อน
 3. ทะเบียนสินทรัพย์ แบบมีรายรายละเอียดการคำนวณค่าเสื่อม I วันสิ้นงวด
 4. รายละเอียดลูกหนี้รายตัว (ระบุว่ารายใดมียอดค้างเท่าใดและ INV ใดบ้าง ณ. สิ้นงวด
 5. รายละเอียดเจ้าหนี้รายตั (ระบุว่ารายใดมียอดค้างเท่าใดและ Bill ใดบ้าง ณ. สิ้นงวด
 6. งบทดลอง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบ
 7. แบบ ภพ.30+สำเนาใบเสร็จ ขอทุกเดือน
 8. แบบ ภงด 1-3-53 และประกันสังคม พร้อมใบเสร็จ ขอเดือน สิ้นรอบ
 9. บัญชีธนาคารทุกบัญชี (ณ วันสิ้นรอบ)
 10. สัญญาเช่าซื้อ ยานพาหนะ ถ้ามี  พร้อมสำเนาใบเสร็จงวดสุดท้ายที่จ่ายของปี
 11. สต็อคคงเหลื ณ วัน สิ้นงวดปี
 12. หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกสถาบันการเงิน
 13. หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมกรรมการ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือสัญญา *** เอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้สอบร้องขอตรวจ
 14. ขอตัวอย่างใบกำกับภาษีขาย 3-4 ตัวอย่าง
 15. ขอตัวอย่างใบกำกับภาษีซื้อ ที่สต็อคคงเหลือ 4-5 ชนิด
 16. หน้าหนังสือรับรอง บอจ.5
 17. รายงานการประชุมต่างๆ ถ้ามีมติพิเศษ เช่นเพิ่มทุน ลดทุน หรือจ่ายเงินปันผล