การจัดโครงสร้าง Folder เพื่อเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีและงบการเงิน

 
folder (1)_700.jpg
   
Folder Organize version 1.0

 • 00-Inbox
 • 01-ลูกค้าและการตดต่อ
 • 02-ผู้สอบบัญชีและการติดต่อ
 • 03-บันทึก (Memo)  ==> สอบถาม, ข้อสังเกตุ
 • 11-เงืนสด บัญชีธนาคาร
 • 12-เงินลงทุนระยะสั้น
 • 13-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 • 14-สินค้าคงเหลือ
 • 15-เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 • 16-ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการ
 • 17-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ==> - รายได้ค้างรับ, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า, เงินมัดจำ
 • 18-เงินลงทุนระยะยาว
 • 19-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ==>  ทะเบียนทรัพย์สิน, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • 19-1-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 • 20-เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 • 21-บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 • 22-เจ้าหนี้เช้าซื้อและลิสซิ่ง
 • 23-เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
 • 24-เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
 • 25-หนี้สินหมุนเวียนอื่น ==>  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายม, รายได้รับล่วงหน้า
 • 40-รายได้
 • 41-รายได้อื่น
 • 50-ค่าใช้จ่าย
 • 51-xxx
 • 61-ใบสำคัญรับ
 • 62-ใบสำคัญจ่าย
 • 63-สัญญาเช่าการเงิน
 • 70-ผังบัญชี (AC)
 • 71-สมุดรายวัน (JN)
 • 72-แยกประเภท  (GL)
 • 73-งบทดลอง (TB)
 • 75-กระดาษทำการ (WKP)
 • 80-ตรวจ สอบทาน
 • 90-
 • A1-ทะเบียนนิติบุคคล  ==>  ตัวอย่างเอกสาร
 • A2-งบการเงินปีก่อน, ภงด.51, ภงด.50 ปีก่อน
 • A3-แบบภาษี (Tax Manual)   ==> -หนังสือรับรองถูกหักภาษี ณ ที่จ่าข