Best dessert recipes for breakfast which will..

July 20, 2019

Stylish things to do, see and purchase..

July 16, 2019

Government plans to test new primary school..

July 07, 2019

Top 10 Luxury Hotels - 5 Star Best Luxury Hotels

July 01, 2019

การจัดโครงสร้าง Folder เพื่อเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีและงบการเงิน

 
folder (1)_700.jpg
   
Folder Organize version 1.0

 • 00-Inbox
 • 01-ลูกค้าและการตดต่อ
 • 02-ผู้สอบบัญชีและการติดต่อ
 • 03-บันทึก (Memo)  ==> สอบถาม, ข้อสังเกตุ
 • C10-เงินสด บัญชีธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด
 • C11-เงินลงทุนระยะสั้น
 • C12-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 • C13-สินค้าคงเหลือ
 • C14-สินทรัพย์ไม่่มีตัวตน
 • C15-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ==>  ทะเบียนทรัพย์สิน,
 • C16-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 • C17-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ==> - รายได้ค้างรับ, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า, เงินมัดจำ
 • C18-ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 • C20-เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 • C21-เงินลงทุนระยะยาว
 • C22-บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 • C25-หนี้สินหมุนเวียนอื่น ==>  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายม, รายได้รับล่วงหน้า
 • C26-เจ้าหนี้เช๋าซื้อและลิสซิ่ง
 • C26.1-เจ้าหนี้เช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
 • C27-เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
 • C28-เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 • C28.1-ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
 • C40-รายได้
 • C41-รายได้อื่น
 • C50-ค่าใช้จ่าย
 • C51-ต้นทุนขาย
 • 61-ใบสำคัญรับ
 • 62-ใบสำคัญจ่าย
 • 63-สัญญาเช่าการเงิน
 • 70-ผังบัญชี (AC)
 • 71-สมุดรายวัน (JN)
 • 72-แยกประเภท  (GL)
 • 73-งบทดลอง (TB)
 • 75-กระดาษทำการ (WKP)
 • 80-ตรวจ สอบทาน
 • 90-
 • A1-ทะเบียนนิติบุคคล  ==>  ตัวอย่างเอกสาร
 • A2-งบการเงินปีก่อน, ภงด.51, ภงด.50 ปีก่อน
 • A3-แบบภาษี (Tax Manual)   ==> -หนังสือรับรองถูกหักภาษี ณ ที่จ่าข