ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

C54hcFLNed.jpg

     
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ส่งหนังสือที่ สรง. 160/2563 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดติดต่อ สถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2563 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง และมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมสถาบันการเงิน­ของรัฐ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่
  1. ธนาคารออมสิน
  2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย*

ที่มา: